Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đưa tin chương trình họp báo 8/6/2017.

https://www.youtube.com/watch?v=1f9_t6SUos8