Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây Dựng Thiên Lộc được thành lập trên cơ sở tập hợp trí tuệ của các đơn vị, kinh nghiệm của các tổng công ty lớn như: Tổng...

Sơ đồ tổ chức

Sơ Đồ Tổ Chức - Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Thiên Lộc Hệ thống tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc

DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hội Đồng Cố Vấn, tư vấn 1. Giáo Sư, Anh Hùng Lao Động Vũ Khiêu – Trưởng Ban. 2. Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị Vũ Oanh.