Chương trình Truyền hình Tp.Sông Công 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=lE9K-lo80Wc