Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Vũ Văn Trường vinh danh trong Chương Trình Nhà Quản Lí Tài Năng Việt Nam 2017.


Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Vũ Văn Trường vinh danh trong Chương Trình Nhà Quản Lí Tài Năng Việt Nam 2017.